HomeUit elkaarvolwassenenliteratuurlijst

Deze lijst werd samengesteld aan de hand van informatie die te vinden is in de on-line catalogus van de Openbare Bibliotheek Leuven.
De besprekingen zijn van de hand van NBD Biblion.

 
beter scheiden

Langedijk, Wills - beter scheiden


In dit gemakkelijk leesbare boek wordt de lezer aan de hand genomen door alle fasen van een echtscheiding heen. Veel voorkomende valkuilen en mogelijke oplossingen worden beschreven en geanalyseerd. De schrijfster geeft tevens bij elke stap in het scheidingsproces praktische adviezen. Ook andere aspecten van een echtscheiding zoals de kosten, de mogelijkheid van mediation, de emotionele aspecten en hoe om te gaan met de kinderen worden besproken. Daarnaast wordt tevens advies gegeven over hoe om te gaan met de eerste tijd na de echtscheiding. De uitgave is bedoeld om het scheidingsproces minder stressvol te laten zijn. De schrijfster is advocate, scheidingsmediator en oprichtster van de website www.beterscheiden.nl. In dit boek deelt zij haar persoonlijke en werkervaring over echtscheidingen. Bedoeld voor ieder die te maken heeft met een scheiding. Ook mensen met wie het op huwelijksgebied wat minder gaat, kunnen baat hebben bij dit boek. - Annechien Sloots

scheiden met je ex toch samen goede ouders

Vos, Carlijne - scheiden met je ex toch samen goede ouders


Een deel van de relaties waaruit kinderen voortkomen, eindigt in een scheiding. Een scheiding komt vaak voort uit een heftige emotionele periode waarin de partners de oorspronkelijke verbinding die er tussen hen was uit het oog verliezen. In dit boek wordt aandacht besteed aan een breed aantal onderwerpen waar volwassenen bij een scheiding mee geconfronteerd worden. Het verdriet en het proces van het leven alleen oppakken kent een aantal gevoelens en fasen. Er moet een vorm gevonden worden om met elkaar contact te onderhouden over de kinderen. Ook in de rest van het leven als de relatie tussen de ex-partners stabiel is, gebeuren er dingen die samen onder ogen moeten worden gezien. Bijvoorbeeld de geboorte van een kind uit een nieuwe relatie. Een boek dat veel aandacht geeft aan de emotionele aspecten van een scheiding. Het richt zich zowel op de ouders zelf als ook op de begeleiding die het kind nodig heeft. Een verhelderend boek dat mensen tijdens een scheiding houvast kan bieden. Met literatuuropgave. - Drs. M.L. de Jager

uit elkaar een leven na de scheiding

Michielsen, Dido - uit elkaar een leven na de scheiding


Dertigduizend wettige huwelijken worden per jaar ontbonden tegenover tachtigduizend die gesloten worden. Een actueel boek dus, geschreven door een Nederlandse journaliste, zelf enig kind van gescheiden ouders. Zij interviewde een aantal mensen, die van elkaar gescheiden zijn. Parallel aan haar eigen biografie, de bewondering voor haar moeder en het loyaliteitsconflict met haar vader, komt een reeks trieste scheidingservaringen van anderen aan bod. Geen vrolijk boek. Bedenk eer je begint aan een relatie, aan kinderen en bedenk je eer je uiteindelijk aan een scheiding begint! De inhoud ontmoedigt. Een boek voor mensen, die gescheiden zijn; ze kunnen lezen hoe anderen het doen. Zoals het proces van loslaten, de wrok en rancune, welke nieuwe leefregels er voor het gebroken gezin zijn, hoe het leven verdergaat met de kinderen. Het aangaan van nieuwe relaties is een gecompliceerde affaire, een pad met veel teleurstellingen. Anderen kiezen voor een losbandig leven of er komt een liefde, die niet door de kinderen wordt geaccepteerd, zoals bij de schrijfster zelf; kan een stiefgezin weer een hecht gezin worden? Je blijft altijd met je ex geconfronteerd. Bestaat de werkelijk ware, dat is te betwijfelen na lezing van dit boek. - Frans Peterse

gelukkig getrouwd gelukkig gescheiden

Hoefnagels, G.P. - gelukkig getrouwd gelukkig gescheiden


Peter Hoefnagels - emeritus-hoogleraar criminologie en familierecht - heeft de echtscheidingsbemiddeling in Nederland geďntroduceerd. Hij kwalificeert het samen scheiden als het ei van Columbus. Dat kĚn echtscheidingsbemiddeling zijn, maar is het zeker niet in alle gevallen. Dat vergeet Hoefnagels in 'Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden' mee te delen. Dat daargelaten, geeft Hoefnagels op prettig leesbare wijze een fraaie weergave van datgene wat echtscheidingsbemiddeling is en wat daar zo al bij aan de orde komt. Geactualiseerde editie. ˝ Redactie

en de kinderen scheiden mee

Neuman, M. Gary - en de kinderen scheiden mee


In dit boek wordt de invloed van een echtscheiding op de daarbij betrokken kinderen besproken. Er worden suggesties gegeven voor een opvoedkundige aanpak die de kinderen zal helpen, zodat ze minder last zullen hebben van deze omstandigheid, ook al blijft het moeilijk een weg te vinden. Allerlei facetten komen aan bod, zoals bijvoorbeeld stiefouders. Ook worden de afzonderlijke leeftijdsfasen van het kind behandeld. Er is een duidelijke hoofdstukindeling. Dingen om te doen zijn in omkaderde stukjes aangegeven. De schrijvers hebben hun boek gebaseerd op gegevens uit een Amerikaans onderzoek onder meer dan 20.000 kinderen. Het boek is te beschouwen als een soort zelfhulpboek voor gescheiden ouders en professionele begeleiders. - Drs. L. Dahmen-Boon

en ze leefden nog lang en gelukkig

Groenhuijsen, Liesbeth - en ze leefden nog lang en gelukkig


De schrijfster studeerde klinische pedagogiek en werkt als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. Zij richt zich in het bijzonder op de problematiek van echtscheidingen. Daarnaast heeft ze een eigen praktijk voor hulp aan ouders en kinderen die te maken hebben met een echtscheiding. Met voorbeelden geeft zij weer, hoe om te gaan met kinderen die dit proces toch ervaren als een verlies. Een kleine greep hieruit: hoe vertellen wij het de kinderen? Bij wie gaan ze wonen? Verder de omgangsregeling; ontwikkelingsfasen, boosheid, depressies, spanningen enzovoort. De hulp die in dit boek geboden wordt, is op wetenschappelijke basis. Centraal staat het begrip verlies. Door een scheiding is er een verlies voor het kind, dat echter wel uit kan groeien tot winst als de rust na verloop van tijd weergekeerd is. Maar het eindeloze touwtrekken, zo schrijft de auteur, is moeilijk te verkroppen voor een kind en is een sta-in-de-weg voor de latere ontwikkeling. Door vele aanvullingen uit de praktijk is het voor een ieder die ermee te maken heeft, een interessant en leerzaam boek, dat ook gedichten en uitspraken van bekende en minder bekende dichters bevat. Met literatuurlijsten (ook van jeugdboeken) en adressen. - G. Timmerman

echtscheiding kiezen voor het kind

Gun, Femke van der - echtscheiding kiezen voor het kind


Echtscheiding - in 1955 nog als verwerpelijk beschouwd - komt nu 35.000 keer per jaar in Nederland voor; daarbij zijn even zovele kinderen betrokken (een op zes!). Het is - blijkt uit nationale en internationale literatuur - een ingrijpende gebeurtenis. Veel is onderzocht, maar er is zeker te weinig bekend over de reacties van de betrokken kinderen zelf. Wat zijn hun ervaringen? Dat is hier gebeurd door gesprekken met 22 kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Met citaten uit deze gesprekken over de mate van contact, de omgangsregeling, het verlangen over de echtscheiding te praten, hun eigen leven te problematiseren, komen de onderzoekers veel op het spoor. Ze relativeren hun eigen onderzoek door het kleine aantal. Maar er is in dit boek veel waardevolle informatie uit de literatuur, uit de gesprekken en uit de conclusies van de onderzoekers. - Dr. Theo Hoogbergen

kinderen en hun ouders na een scheiding

Swet, Jacqueline van - kinderen en hun ouders na een scheiding


De auteur heeft jarenlang ervaring opgedaan, wat betreft echtscheidingen. Hij heeft een eigen adviesbureau en is daar werkzaam als orthopedagoog, psycholoog en familie-mediator, en helpt bij echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn. In dit boek geeft zij volgens een heldere theorie en met veel praktische tips en oefenstof aan, op welke wijze ouders en kinderen met elkaar om kunnen gaan na een scheiding. In grijze kaders staan goede voorbeelden en uit het leven gegrepen situaties. Kindertekeningentjes geven weer hoe kinderen zich voelen door de scheiding van hun vader en moeder. Het boek is bedoeld voor ouders die gaan scheiden, maar ook instellingen die met deze materie te maken hebben, kunnen hiermee hun voordeel doen. Belangrijke adressen en een literatuurlijst zijn achterin het boek aanwezig. - G. Timmerman

kan ik ook van mijn kind scheiden

Schôttelndreier, Mirjam - kan ik ook van mijn kind scheiden


De puberteit is vaak een woelige, moeilijke tijd voor ouders en kinderen: de overgang van basisschool naar middelbare school, discussies en problemen rond huisregels, huiswerk, uitgaan, bijbaantjes, roken, drinken, drugs, verkeerde vrienden, seks etc. Hoe pak je dat allemaal aan als lid van de 'naoorlogse generatie goed opgeleide, in welvaart opgegroeide en, jawel, onzekere ouders'? Ouders van nu hebben weinig tijd, twijfelen en onderhandelen te veel, vermijden conflicten en hebben moeite met grenzen stellen, zegt de auteur. En: pubers lijken hun ouders niet meer nodig te hebben, maar hebben ze eigenlijk meer nodig dan ooit, alleen op een andere manier. Schłttelndreier deed onderzoek en sprak met ouders, pubers, docenten, buurtwerkers, therapeuten enzovoort. Aan de hand van haar onderzoek, die gesprekken en vooral veel ervaringsverhalen van ouders geeft ze kritiek maar toont ook begrip, en biedt informatie, troost en advies. Een aardig, vlot en met humor geschreven boekje dat ouders van pubers veel herkenbaars biedt en hen wellicht kan steunen. Volkskrant-journaliste Mirjam Schłttelndreier studeerde wijsgerig-historische pedagogiek, heeft een dochter en schreef eerder 'Monsters van kinderen, draken van ouders' (1995) en Je werk of je leven' (1997). ˝ Redactie

co ouderschap

Nagel, Yoeke - co ouderschap


Na een scheiding moeten de ouders een vorm vinden om voor de kinderen te zorgen. Het co-ouderschap is een vorm waarbij de ouders beiden een (nagenoeg) gelijk deel van de opvoeding op zich nemen. Om op deze manier samen te kunnen werken moet er wel een heel proces doorgemaakt worden. De auteur van dit boek geeft op basis van de eigen bevindingen weer hoe dit proces verloopt. Ze gaat uitvoerig in op de betekenis van co-ouderschap voor kinderen, ouders en nieuwe partners. Ze doet hierbij bijvoorbeeld verslag van interviews die ze met kinderen heeft gehouden. Vervolgens gaat ze in op allerlei praktische zaken waar je bij co-ouderschap tegenaan kunt lopen. Enerzijds domineren de persoonlijke ervaringen, anderzijds zijn deze wat aangevuld met meningen van anderen. Het boek is openhartig en zal ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn zeker aan het denken zetten. - Drs. M.L. de Jager

tussen twee huizen

Vrancken, Kaat - tussen twee huizen


Het boek bestaat uit ervaringen van ouders en kinderen met gedeeld ouderschap. Het start met een uitleg over de gebruikte termen: gezagsco-ouderschap en verblijfsco-ouderschap. Per hoofdstuk wordt een ervaring van de geďnterviewde - vader, moeder of kind - uitvoerig beschreven. Al deze ervaringen vormen samen vrijwel alle mogelijkheden die men tegen kan komen en zelf kan bepalen bij gedeeld ouderschap. Als voorbeeld: 'Hoe moet je je opstellen'; 'Waar voel je je thuis'; 'Wat geeft het je'; 'Wat kost het je' etc. Alle voor- en nadelen komen aan de orde in vierentwintig hoofdstukken. Vlaams idioom en terminologie zorgen soms voor wat verwarring; er wordt een Vlaams wetsvoorstel besproken. Beknopte literatuuropgave en verwijzingen naar alleen Vlaamse websites. Een adviserend boek voor ouders die gedeeld ouderschap hebben en voor hen die dit na een echtscheiding overwegen. Het is ook voor oudere kinderen goed leesbaar. - C. Oranje-Timmerman

een nieuwe start

Fisher, Bruce - een nieuwe start


Het boek wordt aanbevolen door niemand minder dan Alfons Vansteenwegen, Vlaams hoogleraar en zelf auteur. Het is goede literatuur voor die vele mensen, die na de tragiek van een echtscheiding weer een nieuw leven en perspectief trachten op te bouwen. Je moet eerst de pijn van de scheiding verwerkt hebben voor je aan een nieuwe relatie begint. Je moet los zijn van je vorige partner. Dit boek wil de struikelblokken omzetten tot nieuwe bouwstenen, een prachtige metafoor! Het proces van verwerking wordt in fasen beschreven. Ieder hoofdstuk of thema sluit af met gerichte onderzoeksvragen. Vragen over ontkenning, angst, eenzaamheid, vriendschap, schuld, verdriet, woede, eigenwaarde enzovoort. Het boek kan ook zeer goed ondersteunend zijn bij een therapie. Goede heldere tekst, praktisch. Kwalitatief een mooi verzorgd boek, ook de kinderen worden niet vergeten. ˝ Redactie

weg bij hem, terug bij jezelf

Nagel, Yoeke - weg bij hem, terug bij jezelf


De auteur is journaliste, psychosociaale therapeut en publiceerde als ervaringsdeskundige het boek 'Co-ouderschap : het beste van twee ouders' (2006)*. Met dit nieuwe boek - een sterk geactualiseerde versie van een uitgave uit 1999 - richt ze zich op vrouwen die in een echtscheiding verwikkeld zijn of dreigen te raken. In het eerste deel vertelt een twintigtal vrouwen hoe zij hun scheiding beleefden. Hun verhalen zijn heel verschillend, maar naast de emoties, de twijfels en de angsten, valt op hoe zij vrijwel allemaal ervaren dat ze na de scheiding weer beter in contact konden komen met zichzelf en hun persoonlijke kracht herontdekten. Het tweede deel van het boek is vooral praktisch getint en bevat naast adviezen en informatie over regelingen, wetgeving en rechtspraak, een aantal vragenlijsten, checklists en adressen van hulpverleningsinstanties. Een helder, praktisch en vooral ook positief boek voor vrouwen die te maken krijgen met een echtscheiding. - Drs. N.P. Aders

het kind dat zijn vader met een zaterdag verwisselde

Benard, Cheryl - het kind dat zijn vader met een zaterdag verwisselde


De twee Weense sociologen interviewden vaders die zich na hun scheiding achtergesteld voelden. De auteurs beschrijven de achtergrond van de gekwetste vaders en schetsen de frustraties. Hun aandacht ligt duidelijk bij de (na scheiding dikwijls alleen wonende) mannen. Zelden is slechts een van de partijen schuldig en beide partners doen na de scheiding ondoordachte en domme dingen. Dit ontstaat uit persoonlijke rancune, maar ook de sociale context speelt een rol: taal, gedrag en de geijkte onderhandelingen verscherpen het conflict. De schrijvers pleiten voor de win/win-situatie en geven aanwijzingen, opdat de ex-partners en hun (gezamenlijke!) kinderen op acceptabele wijze hun verstoorde relaties kunnen voortzetten. Hun advies: ouders blijven samen ouders, ook als vader en moeder gescheiden zijn. Ondanks de vele voorbeelden toch vrij moeizaam te lezen. - Drs. J. Veeneklaas.

weekendvaders

Delfos, Martine - weekendvaders


Dit boekje met de wat cynische titel beschrijft haarscherp de positie van vaders die na een scheiding ook - dikwijls ongewild - gescheiden raken van hun kinderen. Dit probleem maakt scheiden extra navrant, want vaak blijven de kinderen bij hun moeder wonen en ziet de vader zich geplaatst in een vaderschap op afstand, een soort pretparkvaderschap. Ook voor kinderen is deze situatie heel ingrijpend, waarbij over en weer tussen vader en kind(eren) de vraag naar betekenisgeving van hun relatie centraal staat. Dit boek beschrijft een structureert de positie en situatie van deze vaders en kinderen, vanaf de scheiding, de gevolgen ervan, het stiefgezin, de beleving van kinderen, de nieuwe vaderrol tot en met informatie over relevante literatuur en websites over dit onderwerp. De auteur is psycholoog/therapeut en publicist. Als bijlage bevat dit boek een door de auteur geschreven en ingesproken verhaal op cd. - Drs. A. Schipper MA

van drempel tot drempel

Faseur, Geert - van drempel tot drempel


In dit boek gaan Geert Faseur (pedagogisch begeleider in het lager onderwijs) en Evelyne Dewamme (psychologe en zorgcołrdinator) dieper in op de uitdagingen en hindernissen waarmee een nieuw samengesteld gezin wordt geconfronteerd. In een eerste hoofdstuk vertellen de auteurs wat 'affectie(f) leren' voor een kind of een jongere inhoudt. Daarna staan ze stil bij de impact van een scheiding. De volgende hoofdstukken focussen op de inspanningen van ouders en kinderen om samen te leren leven. Verder besteden de auteurs aandacht aan de oude wonden die een nieuw gezin kan blootleggen en de weerbaarheid van kinderen. Dit boek biedt niet alleen heel wat informatie, maar kan ook gebruikt worden als een werkdocument om de persoonlijke situatie te overzien. Zo krijg je op het einde van hoofdstukken drie tot en met zes telkens enkele terugblikvragen. Daarnaast opent elk hoofdstuk met een duidelijke schets van wat daarna volgt. Achteraan is er een bibliografie. Een boeiend, vlot geschreven boek, dat in de eerste plaats geschikt is voor nieuw samengestelde gezinnen. Sobere lay-out, schreefloze letter. - Redactie Vlabin-VBC

help, mijn partner heeft een ex!

Kunish, Ann - help, mijn partner heeft een ex!


In meer dan twintig procent van de huwelijken is een van de partners al eens eerder getrouwd geweest. Veel vrouwen krijgen in een nieuwe relatie dus te maken met de ex en eventuele kinderen van hun geliefde. Dat kan moeilijk zijn en tot veel spanningen leiden. Twee van de drie tweedevrouwrelaties loopt dan ook slecht af. Hoe kun je dat vermijden en hoe ga je met het tweede vrouw zijn om? De twee auteurs, beiden tweede vrouw en dus ervaringsdeskundigen, geven op basis van hun eigen ervaringen en die van anderen adviezen en tips. Wat is het om een tweede vrouw te zijn, hoe kan men het beste van de ene in de andere relatie overstappen, de omgang met de ex en de eventuele kinderen, hun plaats in jullie leven, een eigen gezin stichten, de financi╬n, de nieuwe relatie etc. Wat wel en niet te doen en welke valkuilen te vermijden? Geďllustreerd met korte ervaringsverhalen, tussen de hoofdstukken door lijstjes met tips, adviezen, veelgehoorde clich╚s ('Jij bent schuldig, hij is onschuldig, alles was hier goed totdat jij kwam'), dingen die je graag van je man zou willen horen ('Nee, ik heb er geen spijt van') enzovoort. Helder en nuchter geschreven, praktisch zelfhulpboek met verstandige adviezen en raadgevingen. ˝ Redactie

een nieuw gezin

Jolles, Carolien - een nieuw gezin


Samengestelde gezinnen komen steeds meer voor. Mensen die na een scheiding een relatie krijgen met een ander, hebben vaak beiden al kinderen. Voor de moeders levert dit een behoorlijke uitdaging op. In dit boek zijn de ervaringen van tien stiefmoeders beschreven. Van elke moeder wordt eerst de situatie en hoe zij deze beleeft, weergegeven. Vervolgens is de auteur een jaar later teruggegaan om te zien hoe het de moeders dan vergaat. De ervaringen zijn zeer persoonlijk en verschillend. De ene moeder trekt de stiefkinderen voor om te compenseren, terwijl het de ander maar niet lukt het leven met al die kinderen te structureren. In stiefgezinnen is vaak sprake van cultuurverschillen tussen beide oorspronkelijke gezinnen. De liefde voor stiefkinderen is ook anders dan die voor de eigen kinderen. Ook is er een verschil in beleving van mannen en vrouwen. Vrouwen stappen veelal met niet-re╬le verwachtingen in hun nieuwe taak. De verhalen geven aan dat het niet zo gemakkelijk is als men dacht. Een boek voor opvoeders en ouders in samengestelde gezinnen. - Drs. M.L. de Jager

samengestelde gezinnen

Feenstra, Margreet - samengestelde gezinnen


Per jaar vinden er in Nederland zo°n 30.000 ç 35.000 echtscheidingen plaats. Circa veertig procent van de kinderen met gescheiden ouders krijgt te maken met een stiefouder. Het aantal stiefgezinnen of samengestelde gezinnen is dus groot. Leven in een stiefgezin of samengesteld gezin is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in het begin. Uit een Amerikaans onderzoek is gebleken dat in de eerste twee jaren bijna een kwart van de Amerikaanse stiefgezinnen weer uit elkaar gaat. In dit boek zijn ervaringsverhalen van mannen, vrouwen en kinderen verzameld over het leven in een stiefgezin. Na een uitgebreid inleidend hoofdstuk met feiten, achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten over samengestelde gezinnen volgen de ervaringsverhalen, steeds voorafgegaan door een 'familieschema' van het betreffende gezin. Eerlijke, herkenbare verhalen, waarin de zaken niet mooier worden voorgesteld dan ze zijn, die duidelijk laten zien hoe ingewikkeld het leven in een stiefgezin kan zijn, omdat een bloedband nu eenmaal anders is dan een stiefband en ook omdat die afwezige ander (ex-partner, andere ouder) altijd een rol blijft spelen in het gezin. Een boek waar alle betrokkenen veel aan kunnen hebben. ˝ Redactie

stiefouders

Bray, James - stiefouders


In de jaren tachtig deden twee psychologen een tienjarig onderzoek in Texas naar de kenmerken van stiefgezinnen. Dit universitaire project was van belang, omdat in 2000 meer dan de helft van alle Amerikanen zullen leven in gezinnen waar een of beide ouders een scheiding achter de rug hebben. De onderzoekers onderscheiden drie archetypen: het neotraditionele stiefgezin, het matriarchale en het romantische. Naast honderd kerngezinnen onderzochten ze honderd stiefgezinnen. Van elk type worden kenmerken en illustratieve beschrijvingen gegeven (deel 1). In deel 2 worden drie ontwikkelingscycli onderscheiden. Het bleek dat ongeveer de helft van de stiefgezinnen hun problemen te boven kwamen. Deze duidelijke handleiding is het eerste boek over dit onderwerp in het Nederlands en wil ouders en kinderen hulp bieden om te leren van fouten van anderen. Naar het oorspronkelijke onderzoek wordt summier verwezen. - Dr. M.J.I. Bos.

stiefmoederlijk gezien

Grandjean, Mieke - stiefmoederlijk gezien


'Stiefmoeder' is een woord dat een overwegend negatieve betekenis in zich draagt. Wanneer twee ╚╚noudergezinnen samengaan worden aan de betrokken vrouwen echter onmogelijke eisen gesteld. Zo kan stiefmoederschap uitgroeien tot ultieme vorm van vrouwendiscriminatie, waarbij een keuze van de vrouw voor zichzelf principieel wordt afgekeurd. De bittere ervaringen van de schrijfster (Vlaanderen), die ze in dit boek weergeeft, waren voor haar aanleiding om kontakt te zoeken met lotgenoten om meer inzicht te krijgen in deze complexe relatievorm. Het samengestelde gezin heeft een eigen dynamiek en is niet vergelijkbaar met het traditionele gezin. Stiefkinderen zullen geen eigen kinderen worden en behalve het opbouwen van een gemeenschappelijk fundament is het erkennen van verschillen essentieel. Zoals in elk gezin zijn daarbij duidelijkheid en communicatie van belang. De schrijfster pleit voor meer aandacht en begrip voor de specifieke problemen van dit gezinstype. Een boek over het - ondanks alle goede bedoelingen - vastlopen van een relatie, dat vooral voor lotgenoten herkenbaar is. - Drs. N.P. Aders.

samen uit elkaar

De Waele, Inge - samen uit elkaar


Dit boek is geschreven door een gezinstherapeute en neemt dan ook het gezin als uitgangspunt bij echtscheiding. Hoewel partners kunnen besluiten te scheiden, blijven zij als er kinderen zijn altijd samen ouder van hun kinderen. Dit boek helpt de gescheiden ouder inzicht te krijgen in het eigen scheidingsproces en biedt handvatten om tegelijk ouder te blijven. De beschreven valkuilen zijn waarschijnlijk zeer herkenbaar. De vragenlijsten geven inzicht in het eigen denkproces en nog te nemen stappen. Verder bevat het boek verhalen en ingekaderde adviezen of samenvattingen. Het sluit af met een korte literatuurlijst. Het leest gemakkelijk. Een aanrader voor iedereen die met echtscheiding of gescheiden ouders te maken heeft. - A. Jong

kind en echtscheiding

Driesen, Ludo - kind en echtscheiding


De psycholoog Driesen, verbonden aan het Limburgs Instituut voor Toegepaste Psychologie, heeft dit werkboek samengesteld voor kinderen die de scheiding van hun ouders moeten verwerken. Het verloop van het echtscheidingsproces is af te lezen uit het dagboek dat Thomas van twaalf minutieus bijhoudt. Dit verhaal laat de gevoelens zien die hij te verwerken krijgt in de fasen v██r, tijdens en na de scheiding. Parallel daaraan krijgen verwarring, ontkenning, boosheid, verdriet, verlatenheid en schuld, en ten slotte moeizame aanvaarding de overhand. Ouders, leraren en opvoeders krijgen hiermee een hulpmiddel in handen om inzicht te krijgen in de belevingswereld van hun kinderen, en om die bespreekbaar te maken. De vragen bij de dagboekfragmenten en de globale informatie in het nawoord, alsmede het helder taalgebruik en de eenvoudige woordkeus vergroten de praktische bruikbaarheid van dit werkboek. - Dr. M.J.I. Bos

de geborgenheid die wij verloren

Staal, Stephanie - de geborgenheid die wij verloren


Hoewel dit een vertaling van een Amerikaans boek is, is het thema even actueel in ons land: dat je kunt spreken van een generatie 'volwassen' kinderen, die allen een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt. De schrijfster, journaliste en kind van gescheiden ouders, ging op zoek naar lotgenoten. Het gaat om de eigen ervaringen uit de jeugd in het volwassen leven en hoe deze doorwerken en hoe oude angsten en afweermechanismen weer de kop opsteken, vooral op het moment, dat het kind van gescheiden ouders zelf een relatie aangaat, een eigen gezin gaat stichten en kinderen krijgt. Een boek met ervaringen van 120 personen en geen boek dat is geschreven door een 'afstandelijke' deskundige. Daarom een belangrijke uitgaver, zeker voor deskundigen, maar vooral voor die volwassenen, die kind zijn van gescheiden ouders. Zij zullen veel herkennen van wat er in dit boeiende boek staat. - Frans Peterse

een nieuwe start handboek voor gescheiden vaders

Duindam, Vincent - een nieuwe start handboek voor gescheiden vaders


Dit boek is uitgegeven, mede op initiatief van de Fiom, een instelling voor ouder en kind. De inhoud is bestemd voor die vaders, die gescheiden zijn, die aan het scheiden zijn of dat van plan zijn. Jaarlijks scheiden er ▒ 19.000 vaders van minderjarige kinderen. Veel pijn, leed, en ruzies zijn daaraan voorafgegaan. Woede en machteloosheid blijven, dikwijls nog, lang bestaan. Je voormalige liefdespartner is je tegenstander geworden. Voor al die vaders is dit boek zeer aanbevolen. Het geeft goede noodzakelijke voorlichting over de scheidingsprocedure en scheidingsbemiddeling, over de wettelijke regels met betrekking tot het ouderlijke gezag en recht op omgang. Verder hoe de communicatie verbeterd kan worden tussen de ex-partners enzovoort. Hoe kun je toch een vader voor je kinderen zijn en blijven, over dat ouderschap geeft dit boek veel bruikbare adviezen. Een literatuurlijst en adressen staan uitvoerig vermeld. - Frans Peterse

mars en venus beginnen opnieuw

Gray, John - mars en venus beginnen opnieuw


Vergeleken met het boek 'Gescheiden!' van Robert J. Blom (a.i.'s deze week) is dit boek een aanrader voor mensen, die gescheiden zijn of een partner door de dood hebben verloren en opnieuw proberen een relatie aan te gaan of voornemens zijn dat te gaan doen. De bekende psycholoog, schrijver van dit boek, hoeft geen introductie. Dit is inmiddels het zevende boek over het 'dilemma' Mars-Venus. Het boek staat vol waardevolle adviezen om weer vertrouwen te krijgen in een nieuwe relatie en hoe dat proces aan te pakken. Deel I, het grootste deel van dit boek, geeft alle aandacht aan de heling ofwel de verwerking van de pijn over de verloren liefde of liefdesrelatie. Deel II geeft adviezen aan vrouwen en deel III aan de mannen. Een goed, concreet praktisch boek, dat gemakkelijk leesbaar is en geschikt voor een breed publiek. Toptien-boek (abonnement 1 en 2). - Frans Peterse.

als je partner je verlaat

Wolf, Doris - als je partner je verlaat


De schrijfster heeft zelf een echtscheiding meegemaakt; in haar psychotherapeutische praktijk ondersteunt zij dagelijks cli╬nten bij de verwerking van een echtscheiding. Stap voor stap wordt in dit boek aangegeven hoe men de pijnen, de woede, de angst en schuldgevoelens kan tegemoet treden; het vormt een steun in de rug. In de scheiding schuilt zelfs de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en om gesterkt uit de crisis te komen. Maar dat is pas achteraf te concluderen. Het boek is bedoeld voor zowel mannen als vrouwen. Er worden vier fases beschreven. De eerste: ontkenning, het niet willen weten van de scheiding. De tweede: gevoelens breken door. Er komen sterke stemmingswisselingen en gebrek aan houvast. De derde: herori╬ntering. Het leven wordt weer actief opgepakt en je ziet dat je meer mogelijkheden hebt dan om met deze ene partner gelukkig te zijn. De vierde: een nieuw levensconcept. De scheiding was een oplossing voor een destructieve relatie. Het duurt twee tot vier jaar om deze fasen te doorlopen en te beleven. Het boek biedt zelfhulp van het betere soort, maar vervangt niet eventuele professionele hulp. In een bijlage adviezen voor hulp en relevante literatuur. - Frans Peterse

eindelijk alleen

Laevaerts, Frieda - eindelijk alleen


De Vlaamse auteur, beroepsjournaliste voor diverse glossy bladen, schreef dit boek omdat ze zich als pas gescheiden vrouw in geen enkel ander boek kon herkennen. Dit boek is vooral bedoeld voor vrouwen van middelbare leeftijd die na een lang huwelijk van volhouden, eindelijk besluiten om de stap te zetten om bij hun echtgenoot weg te gaan en een nieuw leven trachten op te bouwen voor zichzelf. De schrijfster spreekt hen stimulerend toe en onderkent elke emotie of gedachte in zo'n periode. Naast ervaringen van andere vrouwen, geeft de auteur tips hoe een pas gescheiden vrouw een leven-alleen kan vorm geven. Met nuttige adressenlijst in Belgi╬ en beperkte literatuurlijst. - A. van Mierlo.

de koning trok uit om de draak te doden

Spangenberg, Brigitte - de koning trok uit om de draak te doden


Doel van het boek, dat zich richt tot ouders en hulpverleners is om met behulp van sprookjes kinderen de scheiding van hun ouders te laten verwerken en de mogelijk bedreigde kind-ouder-relatie te begeleiden. Via sprookjes, waarin metaforen en beelden centraal staan om essenti╬le levensprocessen te beschrijven, wordt het kind aangesproken op het onbewuste en kan het reflecteren op zijn gevoelens rondom de scheiding van zijn ouders, zoals loyaliteit, schaamte, verlatingsangst, verdriet en agressie. Het boek bevat, naast een aantal korte verhaaltjes, die goed aansluiten bij de (magische) belevingswereld van het jonge en oudere kind, ook aanwijzingen voor het zelf bedenken van helende sprookjes, aangepast aan het individuele kind en zijn situatie. De schrijfster, zelf klinisch psychologe, psychotherapeute en juridisch adviseur onder andere betrokken bij echtscheidingszaken, is met haar boek er duidelijk in geslaagd om ouders en begeleiders een concreet, praktisch hulpmiddel te bieden bij de begeleiding van kinderen bij het verwerken van de scheiding van hun ouders. ˝ Redactie

halve ouders hele kinderen

Wegelin, Margreet - halve ouders hele kinderen


Meestal is een echtscheiding een langdurig en pijnlijk proces voor alle direkt betrokkenen. Eventuele kinderen nemen daarin een bijzonder plaats in en vervullen niet zelden tegelijk de rol van scheidsrechter en van speelbal. De auteur is ervan overtuigd dat gescheiden ouders ook op een positieve manier kunnen omgaan met hun kinderen. Zij geeft in haar boek op talloze vragen een antwoord, zowel zeer praktische als relationele onderwerpen gaat ze hierbij niet uit de weg. Het is een zeer herkenbaar en realistisch boek bestemd voor een groot lezerspubliek. Zowel de professionele hulpverlener als de ouders en kinderen kunnen er heel wat van leren. - Drs. L.J.V. Leclercq.

mijn ex haat me

Wetering, Willem Jan van de - mijn ex haat me


In dit boek geven de auteurs - de een publicist, de andere psychologe - inzicht in de oorzaken van het ontstaan van haatgevoelens na een scheiding. Na enkele voorbeelden uit het nieuws van excessen die te maken hebben met scheidingsleed, volgt een tiental gevalsbeschrijvingen, elk gevolgd door een psychologische slotbeschouwing. Ook de situatie van kinderen na een scheiding krijgt aandacht. De beschreven gevallen dragen bij tot de conclusie dat haat zinloos is en overwonnen moet worden. Wat haat eigenlijk is en waarom de reaktie zo heftig moet zijn, wordt vervolgens door de psychologe verduidelijkt. Hier op adekwate wijze mee omgaan is te beschouwen als een leerproces dat de persoonlijke ontwikkeling van beide partners ten goede kan komen. In het slothoofdstuk plaatst de auteur partnerkeuze en -problemen in een breder kosmisch verband van voorbeschikking, karma en reďncarnatie. Mensen die in een scheiding verwikkeld zijn, zullen zichzelf en hun gevoelens ongetwijfeld herkennen in de beschrijvingen in dit boek. - drs. N.P. Aders.

de hoogste tijd

Vedral, Joyce - de hoogste tijd


Dit boek is bedoeld voor vrouwen die zich niet gelukkig voelen in hun relatie. Zij worden aangespoord hun ontevredenheid voor zichzelf te verwoorden en actie te ondernemen in de richting van het be╬indigen van de relatie. De auteur, die in Amerika diverse publikaties op haar naam heeft staan op het gebied van zelfhulp, lichaam en relaties, maakte gebruik van haar eigen ervaringen en van verhalen van een groot aantal vrouwen met relatieproblemen. Eerst behandelt ze in een tiental hoofdstukken mogelijke probleemgebieden. Vervolgens biedt ze een stappenplan aan om tot het afbreken van de relatie te komen, waarbij ze de lezers aanspreekt op het gebruik van hun innerlijke kracht. Een eenzijdig boek, waarin slechts het be╬indigen van de relatie als oplossing voor bestaande problemen wordt gezien. Dit neemt echter niet weg dat veel lezers zichzelf in de gepresenteerde problematiek zullen herkennen en aangespoord zullen worden iets aan hun ontevredenheid te doen. - Drs. N.P. Aders.

lessen voor een weekendvader

Calman, Claire - lessen voor een weekendvader


De scheiding in een doodgewoon gezin met twee kinderen wordt verteld vanuit de visie van elk familielid. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen verteller. De toon is luchthartig, maar soms ook ontroerend met herkenbare situaties en gedachten. Het boek is zeer vlot leesbaar en zal een groot publiek aanspreken. De vorige boeken van de schrijfster waren bestsellers. De Engelse Claire Calman is tevens dichteres en verbonden aan de omroep. Kleine paperback; kleine druk. - Alice Grob

scheidingskinderen

Spruijt, A.P. - scheidingskinderen


In de inleiding wordt uitleg gegeven over geraadpleegde bronnen en de opzet van het boek. Het boek start met de sociologische kerncijfers, gevolgd door juridische aspecten, de rol de van Raad voor de Kinderbescherming, daarna gevolgd door de pedagogische situatie waarin kinderen van gescheiden ouders opgroeien. Dan komen de psychiatrische aspecten aan de orde, met de gevolgen, huiselijk geweld en kindermishandeling. Het boek eindigt met idee╬n over preventie, interventie, conclusies, discussie en aanbevelingen. In de uitleiding wordt aandacht geschonken aan de juridische positie van scheidingskinderen. Tevens een pleidooi voor een opvoedingsbelofte, die door beide ouders afgelegd zou moet worden na de geboorte van een kind. Het boek eindigt met een literatuurlijst, aanbevolen recente boeken en nuttige websites. De auteur geeft vanuit zijn betrokkenheid bij de problematiek van scheidingskinderen en een veelheid van wetenschappelijke kennis een bijdrage aan verdere discussie over de positie van scheidingskinderen en de noodzaak van een hulpverleningsaanbod voor kinderen en ouders. Het boek is overzichtelijk geschreven en is bestemd voor beleidsmakers in de jeugdzorg. Voor uitvoerende werkers in de jeugdhulpverlening zijn er aanbevelingen voor discussie en een andere werkwijze. - C. Oranje-Timmerman

scheiding

Texier, Catherine - scheiding


Wanhopig, hartstochtelijk autobiografisch relaas van een vrouw die na achttien jaar huwelijk en samenwerking door haar man wordt verlaten. Catherine Texier kan schrijven. Mooi, ritmisch proza (uitstekend vertaald), erotisch geladen. Een boek dat veel intimiteit prijsgeeft. De schrijfster, in Frankrijk opgegroeid en nu woonachtig in New York, was uitgeefster van een literair tijdschrift en heeft al drie romans op haar naam staan, waarvan in vertaling verscheen 'Hou van mij!' (a.i. 89-34-385-9). Omslag: zwart-witfoto van een in zichzelf gekeerde mooie vrouw. Normale druk. - A.V.C.M. Grob-Haen.

verder zonder hem

Jowell, Barbara Tom - verder zonder hem


Een praktische zelfhulpgids voor vrouwen die plotseling alleen komen te staan na een echtscheiding of het overlijden van hun echtgenoot. De auteurs zijn ervaringsdeskundigen afkomstig uit de Amerikaanse hogere middenklasse. Aan de orde komen praktische zaken, zoals het oprichten van een steungroep, anderen leren hoe je behandeld wilt worden, doelen stellen en bereiken, een baan zoeken of een zaak beginnen, het beschermen van je eigendommen en een auto of huis kopen of verkopen. Ook meer persoonlijke onderwerpen worden behandeld, zoals wat je kunt doen om je snel weer beter te voelen, weer uitgaan, kennis maken met nieuwe vrienden en oude vriendschappen weer opfrissen. Vanwege de zeer persoonlijke, directe en positieve toonzetting en de vele voorbeelden en citaten, een goed leesbaar maar typisch Amerikaans zelfhulpboek. Het bevat vele praktische tips en is een hart onder de riem voor vrouwen, met name uit de hogere middenklasse, die hun leven weer op de rails proberen te krijgen na het verlies van hun partner. - Drs. M.H. Langelaan

kind en echtscheiding

Singendonk, Karin - kind en echtscheiding


Dit boek, een herziene en geactualiseerde versie van een uitgave uit 2002, geeft veelzijdige informatie over de praktische en sociaal-emotionele consequenties van een echtscheiding, een ingrijpende gebeurtenis, voor kinderen en ouders. Na een historische reflexie, demografische informatie en een overzicht van de juridische aspecten, beschrijft men de emotionele gevolgen van deze gebeurtenis op het kind in zijn verschillende ontwikkelingsfasen gedurende het verloop van de scheiding, i.c. crisis, overgang, nieuwe stabiliteit en mogelijk een nieuw samengesteld gezin. De consequenties voor het kind worden ingekaderd binnen een interactief proces tussen het kind, de ouder en omgeving, waarbij de wisselwerking tussen protectieve en belemmerende factoren de ontwikkeling voor het kind in zijn verdere ontwikkeling feitelijk bepalen. De schrijvers, zelf psycholoog, geven de lezer veel praktische adviezen. De ontwikkelingspsychologische theorie╬n worden regelmatig aangevuld met recente onderzoekgegevens. Het resultaat is een overzichtelijk en informatief boek voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. ˝ Redactie

echtscheiding

Herbert, Martin - echtscheiding


Deze uitgave is deel zes uit een serie van tien opvoedingsondersteunende boeken van dezelfde auteur. De auteur is werkzaam als docent en praktiserend klinisch psycholoog. Negatieve aspecten van een echtscheiding voor kinderen maar ook voor ouders zijn het belangrijkste onderwerp. Problemen die kunnen ontstaan en oplossingen die er kunnen zijn, worden duidelijk uiteengezet. Tips, vragenlijsten en diagnostische formulieren zijn een steun voor praktijkwerkers wanneer zich problemen met betrekking tot echtscheiding voordoen bij de opvoeding van kinderen. Een goede basis bij het adviseren en ondersteunen van ouders. De literatuurlijst bevat alleen Engelse titels. - R.J. Volgers-Dekker.

dossier tobias

Jong, Annet de - dossier tobias


Een Nederlandse vrouw probeert samen met haar dochter en zoontje haar Canadees/Poolse ex uit Warschau te ontvluchten. Dit is een noodstap omdat hij zijn verplichtingen niet nakomt. De vlucht mislukt en er begint een rechtszaak op grond van het rigide internationale Kinderontvoeringsverdrag. Haar geluk kan niet op als ze tenslotte met de kinderen naar Nederland mag vertrekken. De groeiende obsessie van de vader om het bezit van zijn zoontje zal echter nog ernstige gevolgen hebben. Een beklemmende en realistische roman waarin de onvolkomenheden van het Haagse Kinderontvoeringsverdag in relatie tot moeder en kinderen centraal staan. Tegelijk wordt een tragisch beeld gegeven van de geestelijke ondergang van iemand die in zijn jeugd psychische schade opliep. De kaft toont een indringend beeld van een jongensgezicht met schaduwen van tralies tegen een nachtzwarte achtergrond. Paperback met kleine druk. - A.C. Bolman-Bloem

bewogen vrouwenlevens

Alison, Jane - bewogen vrouwenlevens


Autobiografisch relaas van de in Australi╬ geboren schrijfster (1961) van wie eerder 'De liefdeskunstenaar' (2002)* verscheen. In 1965, Jane is net met haar familie vanuit Amerika terug verhuisd naar Australi╬ (haar vader is diplomaat), leren haar ouders een Amerikaans diplomatenechtpaar kennen. Beide stellen hebben twee dochters, veel met elkaar gemeen en zijn al snel onafscheidelijk. Jane en Jenny, dochter van het Amerikaanse stel, lijken wel zusjes. Binnen enkele maanden ruilen de echtparen van partner en Jane vertrekt met haar moeder, zus en stiefvader naar Washington, haar eigen vader blijft met zijn nieuwe gezin achter. Zeven jaar lang ziet Jane haar vader niet, alleen per brief heeft ze contact met hem. In 1973 wonen beide gezinnen in Amerika, haar vader is met zijn gezin in New York gestationeerd. Jane en haar schaduwzusje Jenny ontmoeten elkaar opnieuw, het begin van een lange en verwoestende strijd tussen de meisjes om onder meer de liefde van hun vaders. Goed geschreven verhaal in de ik-vorm over pijnlijke gebeurtenissen. Verschijnt in de reeks 'Bewogen vrouwenlevens'. www.janealison.com. ˝ Redactie

vaderstad

Rhijn, Patrick van - vaderstad


Zelfstandig leesbaar vervolg op 'Weg van Lila'. De proloog biedt een spannende beginsc╦ne: een vrouw komt haar spullen ophalen in een verlaten Hollands rijtjeshuis. Ze doorzoekt de woning en vindt een videocamera met een onheilspellende boodschap. Wie is ze en wat is er gebeurd? Er volgt een terugblik, verteld vanuit het perspectief van een vader die zijn jonge dochter van vier moet afstaan aan zijn ex-vrouw die in Zweden woont. De auteur heeft een vlotte schrijfstijl, met goed lopende dialogen en met trefzekere typeringen en observaties van huiselijke sc╦nes en de trauma°s in het moderne gezinsleven. Het verhaal gaat over het verdriet van een jonge vader over zijn onbereikbare kind en zijn onredelijke ex, hij gaat schrijven om zijn woede af te reageren. Een nieuwe relatie met een jonge vrouw blijft verkrampt door haar vurige kinderwens en zijn bindingsangst. Met humor en zelfspot zet de auteur het proces van emotionele beschadiging en zelfmedelijden neer, hij lijkt zich te identificeren met het hoofdpersonage, een mengeling van Sympathieke Gozer, Foute Man en Loser. De titel wijst vooruit naar de ontknoping. Met cd met vier relevante liedjes van Nina June. Normale druk. - Peter Bosma

de tweede familie

Shalev, Tsruya - de tweede familie


De Isra╬lische schrijfster Shalev (1959) schreef eerder 'Liefdesleven' en 'Man en vrouw'. Ook in deze roman staan liefdesrelaties vanuit vrouwelijk perspectief weer centraal. Nadat Ella een abrupt einde heeft gemaakt aan haar huwelijk, wordt ze verteerd door twijfel en schuldgevoel over haarzelf en hoe het nu verder moet met het zoontje uit het huwelijk. Ella zet door en vindt uiteindelijk een nieuwe liefde en een tweede gezin. Dit simpele gegeven is door Shalev indringend en invoelbaar beschreven. Het thema is universeel en specifiek Isra╬lische elementen zijn in het boek vrijwel niet te vinden. Het boek zal vooral vrouwen tussen 30-40 jaar aanspreken. Kleine druk. ˝ Redactie

het abc van de liefde

Jessen, Ida - het abc van de liefde


De oorspronkelijke titel is 'ABC'. De hoofdpersoon woont in de ABC-straat. Op zijn veertigste krijgt hij voor het eerst te maken met liefde. Juist omdat hij denkt dat hij er weinig van weet, neemt hij de vermoeiende en voor hem onbegrijpelijke gedragingen van zijn geliefde voor juist aan. Het kind dat ze samen krijgen, zou hen kunnen binden, maar dat gebeurt niet, het loopt verkeerd. De onmogelijke gesprekken die tussen de twee gevoerd worden, illustreren hoe ze in rap tempo van elkaar verwijderd raken. Het verhaal wordt geschreven vanuit het perspectief van de man, die al denkend en kleine plannen makend, uiteindelijk toch weer een uitweg vindt, ondanks zijn tragische situatie. Dat maakt het boek extra aantrekkelijk om aan te bevelen aan een grote groep vooral vrouwelijke lezers. Net als in 'Het waterpaleis' schrijft Jessen (1964) over gewone, herkenbare mensen, die veel nuances blijken te hebben. De vertaling is heel goed. Normale druk. - M. van der Laan

rosiri

Koppe, Iris - rosiri


ŰRosiriÝ verscheen vanaf oktober 2005 als feuilleton in NRC Handelsblad en is nu tot boek gebundeld. Iris Koppe schrijft over de achttienjarige Rosiri. Ze woont in Amsterdam en haar gescheiden ouders beheersen haar leven. Alles doet ze eraan om de vrede te bewaren in de twee huishoudens. Als haar vader wil gaan trouwen met zijn nieuwe vriendin, zorgt dat voor extra spanningen. Ondertussen heeft ze het ene vage vriendje na het andere. Koppe heeft met Rosiri een hoofdpersoon gecre╬erd die je blijft verbazen. Het ene moment houdt ze zeer intelligente, diepzinnige discussies met haar vriendinnen in een fastfoodrestaurant, het volgende laat ze zich overhalen tot onveilige seks. Koppe laat Rosiri meteen maar even het schoolsysteem van de Tweede Fase onderuit halen. Daarnaast geeft haar hoofdpersoon scherp commentaar op de Nederlandse samenleving en politiek. Om zich meteen daarna weer bezig te houden met het schattige Limburgse accent van haar nieuwe vriendje. Een portret van Koppe°s eigen generatie, in frisse stijl en heldere taal. Royale druk. - Marieke van Middelkoop

rollenspel

Holt, Debby - rollenspel


Sarah Stagg is 43 als haar ogenschijnlijk uitgestippelde leventje als echtgenote, moeder en huisvrouw er plotseling heel anders uit ziet. Vlak voordat het emptynestsyndroom zijn intrede kan doen, laat haar man haar in de steek voor zijn 27-jarige tegenspeelster bij het plaatselijke amateurtoneel. In het Engelse plattelandsdorp Ambercross kent iedereen elkaar en de genante situaties en vernederingen dringen zich achter elkaar aan Sarah op. Ze probeert deze gebeurtenissen echter op ludieke wijze het hoofd te bieden en dat maakt haar mede tot de bewonderenswaardige en sympathieke vrouw die zij is. Het boek is met verfijnde humor en zelfspot geschreven en blijft daardoor realistisch. De hoofdstuktitels vormen samen 'the ex-wife's survival guide' (zie de originele titel). De sfeer is ingetogener dan bijvoorbeeld in de boeken van Kinsella's 'Shopaholic'-serie, maar minder zwaar dan in de boeken van Maeve Binchy. Deze debuutroman van de Engelse auteur bereikte de vijfde plaats in The Bookseller Top 20 Fiction. ˝ Redactie

ik wil niet kiezen

Vogels, Danielle - ik wil niet kiezen


Een echtscheiding heeft grote gevolgen voor de kinderen op korte en lange termijn. In dit boek wordt verslag gedaan van een aantal interviews met elf tieners waarvan de ouders uit elkaar zijn. De auteur heeft op basis van een aantal ontmoetingen een typerende beschrijving gegeven van de jongeren en de gezinssituatie. Daarin staat de beleving van het kind centraal; een groot deel van de tekst bestaat uit citaten. Er wordt teruggekeken naar de periode waarin de scheiding een feit werd en er wordt gesproken over de situatie zoals die nu is. De kinderen hebben allemaal een heel eigen visie; ook binnen een gezin zijn er verschillen. Het boek is geďllustreerd met zwart-wittekeningen en bij de verhalen van een aantal jongeren zijn foto's opgenomen. Toegankelijk en beschrijvend geschreven, waardoor jonge lezers zich een goed beeld kunnen vormen van de situatie. Een bijzonder verslag van een aantal openhartige gesprekken. Voor ouders, opvoeders en kinderen vanaf ca. 12 jaar die te maken krijgen met een scheiding. - Drs. M.L. de Jager

kinderen van de masai

Salinas, Javier - kinderen van de masai


Juan, een jongen van tien, vertelt het verhaal. Zijn ouders hadden het hem nog niet verteld, maar als Juan op een dag door zijn sportlerares bij een ander volleybalteam wordt ingedeeld - het team van de kinderen uit gebroken gezinnen - weet hij het zeker: zijn ouders gaan scheiden. Hij maakt een vergelijking met de kinderen van de Afrikaanse stam van de Masai: de Masai vrouwen weten vaak niet van wie hun kinderen zijn. Als Juan een Masai zou zijn geweest zou hij nooit zijn vader kunnen verliezen omdat hij die nooit zou hebben gehad. Javier Salinas slaagt er op sublieme wijze in zich te verplaatsen in de belevingswereld van een tienjarig jongetje: zijn observaties, gedachtekronkels, preoccupaties en de verhouding met zijn ouders en zijn hoogbegaafde zusje Laura. Het is een onderhoudend, grappig, invoelend en ontwapenend verhaal dat een nieuw, fris licht doet schijnen op levenservaringen die voor alle lezers, jong en oud, herkenbaar zijn. Salinas (1972) studeerde rechten en letteren in Madrid. Hij is dichter en schrijver en woont afwisselend in Spanje en Duitsland. Normale druk. - W.H.A. Bulnes-Coenders

eva's ontwaken

Beresford-Howe, Constance - eva's ontwaken


Zonder waarschuwing verlaat een vijfenzestigjarige vrouw haar lastige, ziekelijke man met wie ze veertig jaar getrouwd is. Ze vindt in een ander deel van Montreal een armoedig souterrain waar ze eindelijk toekomt aan haar eigen leven. Dat dit gebeurt met weglating van alle luxe, maar wel met de fierheid om zich nergens iets van aan te trekken, haar verhouding met een tiental jaren jongere, aan lager wal geraakte Tsjechische intellectueel inbegrepen, maakt het verhaal alleen maar krachtiger. Door de ogen van iemand die in de eenentwintigste eeuw leeft is dit vrijheidsgebaar misschien niet meer zo bijzonder, maar toen de Canadese schrijfster (1922) dit feministisch getinte boek in 1973 schreef, nadat ze al een literaire carri╦re achter de rug had, veroorzaakte dit de nodige ophef. In de jaren zeventig werd de toneelversie van 'The book of Eve' in o.a. Toronto opgevoerd en enige jaren geleden had de film die naar dit boek werd gemaakt (met Claire Bloom en Susannah York) veel succes. Het is ook nu nog een sympathiek, boeiend boek, dat veel vrouwelijke lezers zal aanspreken. Achterin een kort interview met de schrijfster en discussievragen voor leesclubs. Paperback; kleine druk. - Drs. Fieke Nugteren

in voor en tegenspoed

Corman, Avery - in voor en tegenspoed


Avery Corman (1935; VS) is bekend door de verfilming van zijn boek ''Kramer vs. Kramer'' (1979). Deze film toont hoe hartverscheurend de gevolgen van een scheiding zijn voor een jong kind en daardoor in versterkte mate voor de ouders. Corman schreef na 25 jaar over hetzelfde thema ''In voor- en tegenspoed''. In deze roman beschrijft hij de impact van echtscheiding anno 2004. Het huwelijk van Karen en Rob is over. Ze besluiten als verstandige mensen uit elkaar te gaan. Zonder ruzie en, met het oog op hun zoon Tommy, met zoveel mogelijk overleg. Beide ouders krijgen een nieuwe relatie en vinden nieuw geluk. Tegelijk doen ze er alles aan om Tommy op een goede universiteit te plaatsen. Tot hun grote teleurstelling stopt Tommy met zijn studie en besluit hij zijn eigen weg te gaan. Nu dringt het bij zijn ouders door hoe ingrijpend hun beslissing was om uit elkaar te gaan. Dit inzicht leidt tot een hernieuwde, volwassen aanvaarding van elkaar. Een soepel geschreven, realistisch en ontroerend verhaal over echtscheiding, identiteit en persoonlijke groei. Vrij kleine druk. - L. Torn

kramer versus kramer

Corman, Avery - kramer versus kramer


Joanna, vrouw van Ted Kramer, wil een kind, maar na verloop van enige jaren worden zorg en gebondenheid haar te veel en laat zij haar gezin in de steek. Echtscheiding volgt. De binding tussen vader en zoon wordt intens, maar Ted vereenzaamt. Ruim een jaar later eist Joanna het kind door middel van een proces op en wint. Tot geluk van vader en zoon laat zij echter verstek gaan. Achtergrondbeschrijving van een wat decadente vriendenkring; goede karakterweergave van de hoofdpersonen. Gevoelig geschreven roman zonder sentimentaliteit, die vooral door de verfilming met Dustin Hoffman en Meryl Streep bekend is geworden. Pocketeditie met filmfoto op omslag; vrij kleine druk, krappe marge. ˝ Redactie

dagen van verlating

Ferrante, Elena - dagen van verlating


Nadat haar man Mario Olga verlaten heeft met haar twee kinderen en haar hond, wordt Olga's geestelijke en lichamelijke toestand maandenlang beheerst door ondraaglijke pijn en angst om uit het weefsel van zekerheden te vallen en angst om weer te leren leven. Ze zakt af, verzorgt zich slecht, kookt niet meer, wordt agressief, doet betalingsachterstand op, reageert af op de hond, sluit zich op en molt sloten. Nadat ze al schrijvend aan zelfanalyse gedaan heeft, zich spiegelend aan voorbeelden uit het verleden, en ontdekt heeft wie de veel jongere nieuwe vrouw van Mario is, belandt ze in een absoluut dieptepunt, waarbij ze zichzelf opsluit en de hond doodgaat. Ze wendt zich uiteindelijk om hulp tot een vriendelijke buurman, die interessanter blijkt te zijn dan zij dacht. Het boek geeft een goed beeld van de psychische en sociale problemen waar een vrouw in kan geraken die niet op eigen benen staat. Boeiend om te lezen, maar niet echt vrolijk. Paperback; kleine druk. Eerder verscheen van de Italiaanse schrijfster (1965) 'Kwellende liefde'*, verfilmd als 'L' amore molesto'. - Drs. F. Meeuwesen

sterke benen

Dewar, Isla - sterke benen


Roz heeft tien jaar geleden haar man en kinderen verlaten. Na de dood van haar ex-schoonmoeder en vriendin (!) wordt ze in toenemende mate geconfronteerd met dit verleden. Haar zoon, dochter, haar vriend en zoontje trekken bij haar in in haar Londense flat. Intussen beleeft Roz zelf romances en groeit in haar carri╦re als schrijfster van een familieverhaal, wat deze boeiende roman een Droste-effect geeft. Vanuit verschillende perspectieven biedt deze met vaart geschreven roman een kijk op de ontwikkelingen in een (gebroken) gezin en op thema's als vergeving, wrok en houden van. Een familieroman die met humor is geschreven en af en toe diep ontroert. De Schotse schrijfster geniet al grote bekendheid door "Mama zingt de blues" en het verfilmde "Vrouwen winnen". Mooie, oud ogende foto op het omslag. Vrij kleine druk. - M. Willard

na martin

Morgan, Stevie - na martin


Jess ontdekt na een huwelijk van 15 jaar dat haar man een vriendin heeft. Hij laat haar in de steek met twee kinderen. Jess geeft zich over aan haar verdriet, huilt aan een stuk door, verwaarloost de kinderen, stuurt emotionele brieven naar haar ex en gooit het hele servies kapot. Kortom ze reageert volkomen normaal op een traumatische gebeurtenis. Ze krijgt een baan als presentratrice van dierenprogramma? en heel langzaam krijgt haar leven zijn normale loop. Pas als ze in staat is definitief afscheid te nemen van haar ex en zijn vriendin accepteert, krijgt ze oog voor een andere man in haar leven. Ondanks al het verdriet is het een humoristisch verhaal. De woede-aanvallen worden uitgebreid beschreven, evenals de wanhopige pogingen die ze onderneemt om haar man terug te krijgen. Ook de reactie van haar kinderen is goed beschreven, ze steunen hun moeder in haar verdriet. Jess heeft echter vooral veel steun van haar vrienden, die voorkomen dat ze zwelgt in haar verdriet en die haar uiteindelijk helpen inzien dat het leven niet eindigt met een echtscheiding, maar dat er nog nieuwe kansen zijn. Kleine druk, luchtig omslag. - Marian Verstappen-Naus

de eerste vrouw

Chandernagor, Fran?coise - de eerste vrouw


Vijfentwintig jaar heeft schrijfster Catherine uit liefde de avontuurtjes en onsympathieke hebbelijkheden van haar man Francis verdragen. Ze dacht dat hij altijd aan haar verknocht zou blijven, totdat hij haar aankondigt dat hij verder wil met Laure, een aanzienlijk jongere vrouw. Drie jaar heeft Catherine nodig om de scheiding te verwerken. Dit boek is de zeer doorleefd beschreven neerslag van wat ze in deze periode doormaakte: heftige tegenstrijdige emoties, de uiteenlopende reacties van derden en frustrerende ervaringen bij de juridische afwikkeling. Het is tevens een waardig afscheid van een man die haar weliswaar liet lijden, maar ook unieke momenten van intens geluk met haar deelde. De Franse schrijfster (1945) studeerde in 1969 als eerste vrouw af aan de Ecole Nationale d'Administration, waarna ze voorzitster van de Rekenkamer en - als eerste vrouw - lid werd van de Franse Raad van State. Ze schreef o.a. de trilogie 'Le┴ons de T╚n╦bres', die zich grotendeel in politieke kringen afspeelt. Op het omslag een oud-Egyptisch vrouwenportret; vrij kleine druk. Toegankelijk voor een breed publiek. - Drs. Elly Poppe-Stolk.

geduchte tegenstanders

Guirao, Olga - geduchte tegenstanders


Het verhaal van een man en een vrouw uit verschillende milieus die verliefd op elkaar worden en trouwen, maar gaandeweg erachter komen dat ze weinig met elkaar gemeen hebben. De mooie jonge Teresa komt uit een arbeidersmilieu, de al wat oudere Simon is leraar Latijn en van hogere komaf. Langzaam maar zeker groeien ze uit elkaar en gaat liefde over in haat. Waren ze in het begin nog geliefden, aan het eind zijn het 'geduchte tegenstanders' geworden. In het boek vertellen beide hoofdpersonen om beurten hun versie van de geschiedenis. Olga Guirao schetst in een heldere stijl en met veel rake typeringen over en weer de onttakeling van een liefdesrelatie. Een mooi boek met een verrassend slot. Dit is de tweede roman van de Spaanse schrijfster (1956) en de eerste die in het Nederlands is vertaald. Normale druk. - G.A. Ribbink.

samen gesteld

Samen - samen gesteld


Dit boek is verschenen vanwege het vijftienjarige bestaan van de Stichting Stiefgezinnen Nederland. Deze Stichting is op 15 december 1988 opgericht. Het boek begint met de herkomst van het woord 'stief' uit te leggen en de verschillen en de kenmerken van een stiefgezin en een kerngezin worden uiteengezet. Daarna wordt het stiefgezin geanalyseerd; op welk moment is het ontstaan en wie maakt deel uit van dit gezin en welke rol neemt ieder in? Dan volgt er een uitleg over typen stiefgezinnen en de fasen die een stiefgezin doorloopt en wat kinderen in die fasen nodig hebben. De rol van de stiefmoeder, stiefvader, biologische vader en moeder worden vervolgens belicht. Daarna komen de aandachtsgebieden voor ouders in een stiefgezin aan de orde. Tussendoor worden in aparte kaders casussen vermeld, aangevuld met concrete tips. In het laatste deel volgen adviezen voor hulpverleners, worden de voordelen van het leven in een stiefgezin genoemd en een toptien van aandachtspunten voor stiefgezinnen, aangevuld met een literatuurlijst. In de bijlagen wordt vermeld wat de Stichting Stiefgezinnen Nederland kan betekenen voor stiefgezinnen en zijn verhalen van ouders met een stiefgezin opgenomen. Het is een praktisch en concreet boek; de auteurs zijn mensen met praktijkervaring. - C. Oranje-Timmerman

in de naam van de vader

Heylen, Marleen - in de naam van de vader


Via een zoektocht tracht de schrijfster ( naast haar werk als lector aan de KH Leuven als familietherapeute al jaren betrokken bij diverse gezinssituaties) een antwoord te vinden op het beeld van de vader in onze maatschappij. Welk vaderbeeld voldoet het meest? Wat is (en was) de bijdrage van de vader aan het gezin en met name aan de ontwikkeling van zijn kinderen? Deze vraag komt vooral naar voren als het gaat om de vader-zoonrelatie. Deze zoektocht levert beelden op van verschillende vaders in de literatuur (bijvoorbeeld Camus, de Bijbel en met name de vaderfiguur in het verhaal van Pinokkio worden nader bekeken en ontleed), in recent wetenschappelijk onderzoek en uiteraard aangevuld met ervaring van de schrijfster zelf als hulpverlener. Dit toch steeds wel veranderende vaderbeeld staat centraal in dit aantrekkelijke boek, dat zich ondanks de vrij pittige materie toch goed laat lezen, vooral door de vele uit andere bronnen opgenomen verwijzingen en voorbeelden. - J.A. Venema

als je er alleen voor staat

Katrien Kuti - als je er alleen voor staat


Dit boek dat na veel onderzoek tot stand is gekomen, bevat hoofdstukken met titels zoals 'Opvoeden binnen een eenoudergezin'; 'De kracht van toekomst en verleden'; 'Een helpende hand'; 'Het eenoudergezin en school'. Elk hoofdstuk begint met een vier- of vijftal terzake doende vragen voor zowel de ouder als voor leerkrachten, ondersteuners en studenten. Dan volgt een op het hoofstuk betrekking hebbende situatie uit de praktijk. Deze wordt verder uitgewerkt in het betreffende hoofdstuk, met ook daarin weer korte cases en vragen. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een besluit, waarin kort de inhoud van het hoofdstuk wordt geresumeeerd. Elke ouder uit een eenoudergezin zal zich in dit boek herkennen. Bronnen, adressen en een trefwoordenregister zijn achter in het boek opgenomen. Een doordacht werk! - J.H. Bargeman

als je kind gaat scheiden

Sikkel, Marijke - als je kind gaat scheiden


Een scheiding heeft ook nare gevolgen voor de ouders en/of grootouders van de kinderen die scheiden en gescheiden zijn. Vaak wordt vergeten wat dat voor hen betekent. In Belgi╬ eindigt ╚╚n op de twee huwelijken en in Nederland ╚╚n op de drie door een scheiding. In dit boek wordt vanuit de positie van de opa's, oma's en kleinkinderen deze problematiek beschreven. Een kinderpsychologe/scheidingsbemiddelaar en haar dochter, journaliste, schreven dit boek voor de Nederlandse en Belgische praktijk. In het eerste hoofdstuk gaat het over 'Grootouder worden': een existenti╬le verandering en soms een confrontatie. Daarna komt de scheiding aan de orde, wat daarmee samenhangt en de gevolgen. Grootouders kunnen een positieve rol spelen in een scheiding, vooral naar de eigen kleinkinderen, wanneer de ruimte hun ook gegeven wordt door de scheidende partijen. Dat neemt niet weg dat grootouders in een loyaliteitsconflict kunnen komen: moeten ze partij kiezen? Er wordt ingegaan op de signalen die vooraf gaan aan een scheiding. De ontkenning, de woede, ook bij de kinderen, die niet willen en kunnen geloven, dat vader en moeder uit elkaar gaan en hopen op verbetering. Er wordt aandacht gegeven aan de juridische en rationeel-emotionele kant. Het boek biedt houvast om met zo'n situatie om te gaan. - Frans Peterse